Charakteristika školy

Základní umělecká škola Velešín má hlavní sídlo na adrese Školní 609, Velešín.

Výuka probíhá také na odloučených pracovištích v Základní škole Dolní Třebonín 81, kde probíhá vyučujeme hudebnímu oboru a v Kamenný Újezd, kde vyučujeme výtvarný i hudební obor. Školu navštěvuje v současné době celkem 220 žáků.

Poskytujeme našim žákům kvalitní základy hudebního a výtvarného vzdělání dle Vyhlášky č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání a učebních plánů pro základní umělecké školy schválené MŠMT ČR dne 26.6.1995 pod č.j. 18.418/95-25 s účinností od 1.9.1995. Výuka probíhá v souladu s platným Školním vzdělávacím programem Základní umělecké školy Velešín a učebními plány pro hudební a výtvarný obor. Nadaným žákům je umožněna výuka s rozšířenou hodinovou dotací.

Výsledky naší práce jsou prezentovány na veřejnosti formou koncertů, vernisáží a výstav, škola se účastní soutěží v hudebním i výtvarném oboru, spolupracuje s partnerskými školami, s městem při oslavách, výročích a jiných příležitostech, pořádá výchovné koncerty pro předškolní děti a žáky základních škol.

Nabízíme také různé kurzy, současnou nabídku najdete zde.

Snažíme se o vnímavý přístup zohledněný potřebami žáků s cílem zprostředkovat našim žákům znalosti a dovednosti, které budou moci využít nejen ve svém profesním, ale také osobním životě.